Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Προτάσεις σε Γκερέκου για την βελτίωση των επαγγελμάτων τουριστικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος

Το κύριο πρόβλημα που παρατηρείται στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ είναι η χαμηλή παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των επαγγελμάτων τουριστικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο στόχος για την Ελλάδα είναι να βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ώστε να εκσυγχρονιστούν οι συγκεκριμένοι τομείς. Πρέπει να αυξάνεται ο επαγγελματισμός των δυο κλάδων, είτε των εργοδοτών είτε των εργαζομένων. Αλλά χωρίς ελέγχους και επιβολή κυρώσεων από την Πολιτεία η πρόταση αυτή δεν έχει κανένα νόημα.

Ο αυτοσχεδιασμός και η απλή οικονομική άνεση του μελλοντικού επιχειρηματία δεν πρέπει πια να αποτελούν τον κανόνα σε μια χώρα που έχει ανάγκη να προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχές σε τομείς που εξελίσσονται και καινοτομούν διαρκώς. Τομείς που η ανταγωνιστικότητα παίζει ένα σημαντικό ρόλο και η Ελλάδα έχει χάσει πολύτιμο χρόνο.

Η αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης θα έχει σαν αποτέλεσμα να διαθέτει πια η χώρα ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού που θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, κυρίως δε προσωπικό που για να εργαστεί θα πρέπει να έχει γνώσεις και εκπαίδευση για τον τομέα που θα δραστηριοποιηθεί. Κατά συνέπεια θα υποχρεώνεται ο κάθε επαγγελματίας να κατέχει και ο ίδιος αλλά και να προσλαμβάνει προσωπικό που θα έχει ένα δίπλωμα, ένα πτυχίο, μια πιστοποίηση για το επάγγελμα που θα εξασκήσει. Για να προβεί κάποιος σε δήλωση έναρξης τουριστικών-υγειονομικών επαγγελμάτων ή για να είναι κάποιος προσλαμβανόμενος σε επιχειρήσεις τέτοιας φύσεως πρέπει να πληρεί ένα εκ των κάτωθι :

* Να κατέχει δίπλωμα σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο ενασχόλησης του.
* Να έχει παρακολουθήσει επαγγελματικά μαθήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων από Δημόσιους Οργανισμούς ή διαπιστευμένα ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης από το οποία να προκύπτει σαφώς ότι είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου κατάλληλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.
* Να κατέχει Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογίας Ποτών ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Διατροφής.
* Να κατέχει Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής.
* Να κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής».

Τα προγράμματα κατάρτισης θα αποτελούνται από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών με τελική εξέταση. Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος καταβάλλεται ένα κυμαινόμενο χρηματικό ποσό της τάξεως των 300€. Κάθε 18-24 μήνες πρέπει να πραγματοποιείται ένα ενημερωτικό σεμινάριο που θα πληροφορεί για τις νέες εξελίξεις πάνω στο τομέα αυτό και του οποίου η συμμετοχή θα είναι υποχρεωτική .

Το δίπλωμα και η συμμέτοχη στο σεμινάριο πρέπει να αναρτώνται σε εμφανή θέση του καταστήματος. Η άδεια που χορηγείται από το Δήμο είναι προσωποπαγής και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκμίσθωση και η παραχώρησή της, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή, από οποιονδήποτε τρίτο. Η Δημοτική Αρχή ή άλλη αρμόδια αρχή δεν πρέπει να χορηγεί άδεια λειτουργίας εάν ο ενδιαφερόμενος δεν υποδείχνει ότι κατέχει το δίπλωμα αυτό. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν οι ίδιες ή προσλαμβάνουν προσωπικό που δεν κατέχει όσα περιγράφονται παραπάνω, διώκονται και τιμωρούνται με ένα διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 3.000 έως 20.000 ευρώ. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και να λειτουργούν αποτρεπτικά προς την παράβαση. Επίσης, σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, μπορεί να ανασταλεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για μια περίοδο από τριάντα ημέρες έως τρεις μήνες, ή μετά την τρίτη παράβαση μπορεί να την ανακαλέσει οριστικά. Για τα επαγγέλματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως η ήδη ισχύουσα ΥΑ 14708/17-08-2007/ΦΕΚ Β 1616 που αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

Με εκτίμηση,

Για τους Οικολόγους Πρασίνους Κερκύρας

Πάολο Μελισσάνο

Δεν υπάρχουν σχόλια: