Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Παράταση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μέσης ζητά ο Σύνδεσμος Καθαριότητας

Με δεδομένο ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2009 λήγει η ισχύουσα άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας απέστειλε έγγραφο με αποδέκτες την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Κων/να Μπιρμπίλη και τους υφυπουργούς κ.κ Θάνο Μωραΐτη και Ιωάννη Μανιάτη, στο οποίο εκτός των άλλων αναφέρονται:

* Στην περιοχή Τεμπλονίου Δήμου Κερκυραίων λειτουργεί από το έτος 2002 ο ΧΥΤΑ Μέσης Κέρκυρας, ο οποίος εξυπηρετεί τους 11 από τους 13 Δήμους του Νομού μας. Ο ΧΥΤΑ αυτός αδειοδότηθηκε για πρώτη φορά στις 4-4-2009 με εφαρμογή του άρθρου 16 της ΚΥΑ 29407/3508/2002. Η ΚΥΑ προέβλεπε την υποβολή και έγκριση σχεδίου διευθέτησης του χώρου πριν την αδειοδότηση.
* Από το σύνολο των έργων που προβλεπόταν στο σχέδιο διευθέτησης, υπολείπονται τα Έργα Διαχείρισης του βιοαερίου για το κύτταρο Α.
* Για το έργο της άντλησης-καύσης-συλλογής του βιοαερίου εκπονήθηκε η μελέτη από το ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας, εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση του έργου από το Γ ΚΠΣ(3979/6-8-2008 εγκριτική απόφαση), έγιναν όλες οι διαδικασίες δημοπράτησης και το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 9-12-2008.Το έργο αυτό προέβλεπε την κατασκευή κατακoρύφων οπών άντλησης και οριζόντιο σύστημα απαγωγής. Προκειμένου όμως να υλοποιηθεί η εν λόγω σύμβαση είναι απαραίτητη προϋπόθεση η παύση λειτουργίας του ενεργού κυττάρου Α και η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του. Για το λόγο αυτό η εν λόγο σύμβαση παρατάθηκε από την επιβλέπουσα αρχή(ΤΥΔΚ Κέρκυρας) μέχρι να γίνει το κλείσιμο του Α Κυττάρου.
* Στο χώρο αυτό κατασκευάζεται νέο κύτταρο με ορίζοντα υλοποίησης το χρονικό διάστημα των δυο(2) μηνών.
* Παράλληλα ο Σύνδεσμος έχει αναθέσει τη μελέτη αποκατάστασης του κυττάρου Α, η οποία έχει ενταχθεί στο Γ ΚΠΣ( 3863/29/5/2008 εγκριτική απόφαση) και αναμένεται να παραδοθεί μέχρι 30/12/2009. Το έργο της αποκατάστασης του κυττάρου Α θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2010 και θα γίνει παράλληλα με την τοποθέτηση του συστήματος συλλογής βιοαερίου.
* Σημειωτέον ότι έχει κατατεθεί με το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 293/1-4-2009 έγγραφο στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στο έργο «Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας και βρίσκεται υπό εκπόνηση η ΜΠΕ του έργου.
* Οι εργασίες του σχεδίου διευθέτησης σύμφωνα με ερμηνεία του άρθρου16 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 από τις υπηρεσίες περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας (αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας) πρέπει να εκτελεστούν μέχρι τις 16/12/2009.Αρνείται έτσι να χορηγήσει άδεια συνέχισης λειτουργίας του χώρου. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει παράταση της προθεσμίας που ορίζεται από την παραπάνω ΚΥΑ μετά από τροποποίηση αυτής».

Προκειμένου λοιπόν ο Σύνδεσμος να ολοκληρώσει μια σειρά από δράσεις που έχει ξεκινήσει εδώ και μια διετία ώστε να εφαρμοστεί ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στο Νομό και αφού ληφθεί υπόψη ότι:

* Στις 23/11/2009με το υπ αριθμόν 25090 έγγραφο της ΤΥΔΚ υπεβλήθη το σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας του νέου κυττάρου το οποίο όπως προαναφέρθηκε θα είναι σύντομα ολοκληρωμένο και έτοιμο για λειτουργία και
* Στις 16-12-2009 λήγει η ισχύουσα άδεια λειτουργίας και δεν υπάρχει άλλος νόμιμος διαθέσιμος χώρος για την εναπόθεση απορριμμάτων,έχει ζητήσει να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου για παράταση της λειτουργίας του χώρου Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Εάν τούτο δεν είναι εφικτό, να παραταθεί η ισχύς του άρθρου 16 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 για την υλοποίηση έργων σχεδίου διευθέτησης υφιστάμενων ΧΥΤΑ.

Εκτός του πιο πάνω εγγράφου, προκειμένου να δοθεί διέξοδος στο ως άνω θέμα, έχει αποσταλεί από αρχές Δεκεμβρίου από το Δήμαρχο Κερκυραίων και Πρόεδρο του Συνδέσμου, έγγραφο (υπ αριθ.πρωτ.31534/2-12-2009) προς την Υπουργό Περιβάλλοντος ενέργειας & κλιματικής αλλαγής με το οποίο ζητείται συνάντηση με το ΔΣ του Συνδέσμου. Πλην όμως, μέχρι σήμερα, παρά τις οχλήσεις δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: