Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Ειδικό Τοπικό Σήμα Υπεροχής Προϊόντων και Υπηρεσιών εισηγείται ο ΝομάρχηςΤην έκδοση απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου με την οποία θα αποφασίζεται η εκκίνηση των διαδικασιών καθιέρωσης «Ειδικού Τοπικού Σήματος Υπεροχής Προϊόντων και Υπηρεσιών», το οποίο θα χορηγείται από τη Ν.Α. Κέρκυρας στις επιχειρήσεις του Νομού, θα εισηγηθεί στην αυριανή συνεδρίαση του Ν.Σ. ο Νομάρχης Στεφ. Πουλημένος.


Το πλήρες κείμενο της εισήγησης έχει ως εξής:
"Αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός ότι μια από τις παραμέτρους της κρίσης του τουριστικού μας προϊόντος είναι η απουσία ανάδειξης της ξεχωριστής ταυτότητας του τόπου μας. Μιας ταυτότητας που προσδιορίζεται από τις ιδιαίτερες σχέσεις των ανθρώπων με τον τόπο και τα προϊόντα του, το φυσικό περιβάλλον, τις πολιτιστικές παραδόσεις, την αρχιτεκτονική των οικισμών και των μνημείων του. Ο επισκέπτης καταναλωτής όταν αγοράζει ένα προϊόν με γνήσια τοπική ταυτότητα, αισθάνεται ότι συνδέεται μέσα απ’ αυτά, με το περιβάλλον, την ιστορία, τον αέρα και τον πολιτισμό του τόπου. Η Ν.Α. Κέρκυρας οφείλει να ξεκινήσει μια σημαντική πρωτοβουλία ανάδειξης της «τοπικότητας» ως στοιχείου αναγνώρισης της μοναδικότητας της περιοχής.

Η πρωτοβουλία αυτή θα λάβει τη μορφή Ειδικού Τοπικού Σήματος που θα χορηγεί η Νομαρχία Κέρκυρας στις επιχειρήσεις του τουριστικού, αγρο-τουριστικού και οικοτουριστικού τομέα (καταλύματα, εστιατόρια, καφενεία, λοιπές επιχειρήσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών), σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων και σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με παραδοσιακές βιοτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. ξυλόγλυπτα, κεραμικά, αργυροχρυσοχοΐα κλπ).

Σκοπός του Ειδικού Τοπικού Σήματος θα είναι η διαμόρφωση τοπικής ταυτότητας για τα προϊόντα που παράγονται και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Νομό της Κέρκυρας.


Με τον τρόπο αυτό θα προωθείται η διάθεση τοπικών προϊόντων, θα δίνεται η δυνατότητα δικτύωσης των επιχειρήσεων και θα διευκολύνονται οι επισκέπτες στην αναγνώριση των ποιοτικών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση του ειδικού τοπικού σήματος θα πρέπει να τηρούν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εικόνας που θα αποκομίζει ο επισκέπτης.

Η καθιέρωση του Ειδικού Τοπικού Σήματος θα ενισχύσει την ανταγω-νιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος, προσανατολίζοντας τις επιχειρήσεις να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής κουζίνας και φιλοξενίας, δίνοντας βάρος στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Ειδικό Τοπικό Σήμα θα σχεδιαστεί με ειδικό λογότυπο και θα πιστοποιεί ότι η Ν.Α. Κέρκυρας έχει ελέγξει την επιχείρηση, η οποία ανάλογα με το είδος της :

Ø Έχει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που εναρμονίζονται με τα χαρα-κτηριστικά της τοπικής φιλοξενίας.
Ø Προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο εδεσμάτων τοπικής κουζίνας.
Ø Παράγει, μεταποιεί και τυποποιεί τοπικά προϊόντα με συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές.
Ø Δραστηριοποιείται με συγκεκριμένο τρόπο στην παραγωγή παραδοσιακών βιοτεχνικών προϊόντων.

Το Ειδικό Τοπικό Σήμα θα χορηγείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένη μονάδα ή προϊόν ή δραστηριότητα, θα ανανεώνεται δε μετά από έλεγχο και εφ’ όσον εξακολουθούν να τηρούνται οι προδιαγραφές βάσει των οποίων χορηγήθηκε αρχικά.

Για τη χορήγησή του θα λαμβάνονται υπ’ όψη :

Ø Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας
Ø Οι κτιριοδομικοί και λειτουργικοί όροι (αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, δομικά υλικά, εξοπλισμός, ασφάλεια κλπ)
Ø Το περιβάλλον και η σωστή διαχείρισή του.
Ø Τα τοπικά χαρακτηριστικά (προβολή και ανάδειξη ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών, χρήση και προώθηση τοπικών προϊόντων κλπ)
Ø Το ανθρώπινο δυναμικό (θέσεις εργασίας, εκπαίδευση – επιμόρφωση προσωπικού κλπ).

Η χορήγηση του Ειδικού Τοπικού Σήματος θα γίνεται στις επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αίτηση εφ’ όσον πληρούν τις διατάξεις τις ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς επίσης και τις επιπλέον απαιτήσεις ή προδιαγραφές που θα ορίζονται από τη Νομαρχία ή από τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Γενικά για την οικονομία του Νομού τα αναμενόμενα οφέλη είναι :
· Η ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας
· Η προώθηση της σημασίας χρήσης πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και εν γένει της προστασίας του περιβάλλοντος
· Η διατήρηση και ανάδειξη τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
· Η αύξηση του βαθμού εκπαίδευσης – εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού
· Η εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
· Η τόνωση της παραδοσιακής τοπικής βιοτεχνικής δραστηριότητας
· Η απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος διαφήμισης και προβολής του τόπου ως ιδιαίτερου προορισμού.

Επιπλέον τα αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις θα είναι:

· Αναγνωρισιμότητα σε τοπικό, Ελληνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
· Αύξηση επισκεψιμότητας (ειδική πινακίδα έξω από το κατάστημα)
· Προβολή της επιχείρησης με την καταχώρηση της σε ειδική ιστοσελίδα της Νομαρχίας
· Προβολή της επιχείρησης σε οδηγούς, χάρτες, έντυπα εκθέσεων κλπ
· Αναγνώριση κοινωνικής συνεισφοράς (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
· Προβολή μέσω συνεργασιών – δικτύωσης επιχειρήσεων κοινών συμφερόντων.

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έκδοση απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου με την οποία θα αποφασίζεται η εκκίνηση των διαδικασιών καθιέρωσης «Ειδικού Τοπικού Σήματος Υπεροχής Προϊόντων και Υπηρεσιών», το οποίο θα χορηγείται από τη Ν.Α. Κέρκυρας στις επιχειρήσεις του Νομού".

Δεν υπάρχουν σχόλια: