Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Νομαρχία:Πρόγραμμα για επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων

Ξεκίνησε σήμερα 25 Αυγούστου 2009, η προθεσμία κατάθεσης επενδυτικών προτάσεων στο Mέτρο 123Α που αναφέρεται στην «μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το σχετικό Μέτρο περιλαμβάνει ενισχύσεις για την βελτίωση και ανάπτυξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού, ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων τους.

Για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο νησί μας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δράσεις του Μέτρου οι οποίες αναφέρονται σε επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων όπως το λάδι, το κρασί, το μέλι, το κρέας και το γάλα.
Το πρόγραμμα


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για το πρόγραμμα αλλά και να καταθέσουν το σχετικό φάκελο, στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας ενώ πληροφορίες και έντυπο υλικό μπορούν ακόμη να λάβουν επισκεπτόμενοι τον διαδικτυακό τόπο www.agrotikianaprixi.gr.

Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των φακέλων ορίστηκε η 25η Αυγούστου και λήξης η ημερομηνία εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων του Μέτρου.

Το προβλεπόμενο ύψος νομικής δέσμευσης που αφορά τη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 300 εκ. ευρω για την κάλυψη των αιτήσεων ενίσχυσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Μέτρου ενώ υπό προϋποθέσεις υπάρχει δυνατότητα και περαιτέρω αύξησής του.

Στόχος του Μέτρου αυτού του Προγράμματος είναι η αύξηση της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.

Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή, την εργασιακή ασφάλεια κλπ και που παρέχουν σαφείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Μέτρου θα ενισχυθούν μεταξύ άλλων, επενδύσεις στους εξής τομείς:

* Στο Κρέας, περιλαμβάνονται επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής.
* Στο γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαουρτιού και λοιπών ζημούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και μονάδες επεξεργασίας γάλακτος.
* Στα αυγά – πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών.
* Στο μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης – συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.
* Στα ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια – συσκευαστήρια ελαιολάδου κλπ.
* Στο κρασί, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
* Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας τυποποίησης βρώσιμων ελιών.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 35 έως 50% και οι αιτήσεις ενίσχυσης που γίνονται δεκτές θα πρέπει να έχουν κατά την αίτηση επιλέξιμο προϋπολογισμό από 100.000 ευρώ μέχρι 15 εκ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο συγκεκριμένο Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύς της σχετικής προκήρυξης και μπορούν αν το επιθυμούν να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη. Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεστούν από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. και η οποία υπολογίζεται ως ημερομηνία έναρξης εργασιών.

Αιτήσεις ενίσχυσης για ίδιους ή διαφορετικούς τομείς στα πλαίσια του συγκεκριμένου Μέτρου υποβάλλονται μόνο μια φορά από τον ίδιο δικαιούχο.

Η ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου στην ατομική επιχείρηση ή στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που τελικά επιβαρύνεται με το κόστος πραγματοποίησης της πράξης.

Ενημέρωση στη Νομαρχία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στους εξής φορείς:

1. Στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Κέρκυρας, 8η παρ. Ιωάννου Θεοτόκη 63, τηλ. 26613-64700.

2. Στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. – τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 – Αθήνα, όπου και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη για την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

3. Στην αρμόδια κάθετη ή οριζόντια Υπηρεσία του Υπουργείου.

4. Στην Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου, Πατησίων 207 – Αθήνα.

5. Στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου, Καπνοκοπτηρίου 6 Αθήνα, προκειμένου για επενδύσεις στους τομείς κρέατος, γάλακτος και αυγών – πουλερικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: