Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Eρώτηση 20 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τη χωρική αρμοδιότητα του ΥΕΝ

Με πρωτοβουλία της βουλευτού Κέρκυρας ΠΑΣΟΚ Άντζελας Γκερέκου, 20 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: «Η χωρική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, περιορίζεται σε 5 νομούς του Αιγαίου, αφήνοντας έξω τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας!»


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η Ελλάδα έχει πάνω από 6.000 νησιά και νησίδες διάσπαρτα στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιονίου, «μοναδικό φαινόμενο στην ευρωπαϊκή ήπειρο». Η αρμοδιότητα για την χάραξη των νησιωτικών πολιτικών εκείνων, υπεύθυνων για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των νησιωτών της χώρας μας, έχει ανατεθεί στο επονομαζόμενο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από τις 19 Σεπτεμβρίου του 2007, με το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 205/2007 (ΦΕΚ Α’ 231), σύμφωνα με το οποίο συγχωνεύονται τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 του ιδίου ΠΔ «Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευμένων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». Στο άρθρο 2, παρ. 4 του ιδίου ΠΔ επισημαίνεται ότι «Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής περιέχονται οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των υπαγόμενων σε αυτά υπηρεσιακών μονάδων».

Όσον αφορά στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής, σύμφωνα με το Νόμο υπ’ αριθ. 3242/2004 (ΦΕΚ Α’ 102) περί Τροποποίησης διατάξεων του Ν.1558/1985, το Υπουργείο Αιγαίου μετονομάζεται σε Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες του οποίου είναι αυτές «που είναι ανατεθειμένες από τις κείμενες διατάξεις» (άρθρο 1, παρ. 5). Σημειώνεται ότι η μετονομασία του Υπουργείου Αιγαίου εισήχθη κατά το διορισμό της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2004, όπως διαφαίνεται στο ΠΔ 121/2004 (ΦΕΚ Α’ 84/2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

Επιπρόσθετα, στο ΠΔ υπ’ αριθ. 110/2001 (ΦΕΚ Α’ 101) όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 125/2003, ορίζεται η αποστολή του Υπουργείου Αιγαίου κατά το άρθρο 1 παρ. 1: «Στην αποστολή του Υπουργείου Αιγαίου ανήκει ιδίως η χάραξη, η εκπόνηση και εξειδίκευση ολοκληρωμένων πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές που υπάγονται στην περιφέρειά του». Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ιδίου ΠΔ αναφέρεται ξεκάθαρα πως «Στο πλαίσιο της ως άνω αποστολής του, το Υπουργείο Αιγαίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ΠΔ 1/1986, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 294/1986 και 326/2000».

Οι αρμοδιότητες, λοιπόν, του Υπουργείου Αιγαίου ορίζονται από το ΠΔ 1/1986 (ΦΕΚ Α’ 1), όπως συμπληρώθηκε από το ΠΔ 294/1986 (ΦΕΚ Α’ 130) και όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΠΔ 326/2000 (ΦΕΚ Α’ 267). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Αιγαίου», «στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη υπάγονται οι Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων».

Στο από 19/9/2007, λοιπόν, νεοσύστατο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η ευθύνη του Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ανήκει στο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (άρθρο 2, παρ. 2 του ΠΔ 215/2007). Πιο αναλυτικά, σχετικά με τις Γραμματείες του Υπουργείου, «Συνίσταται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπάγονται όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό που ανήκαν στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έως την έναρξη ισχύος του π.δ. 205/2007» (ΠΔ 215/2007, ΦΕΚ Α΄241). Ομοίως, το ίδιο ισχύει και για τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου.

Είναι προφανές, λοιπόν, πως η χωρική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι οι 5 νομοί του Αιγαίου (Ν. Λέσβου, Ν. Χίου, Ν. Σάμου, Ν. Δωδεκανήσων και Ν. Κυκλάδων), ενώ δε συμπεριλαμβάνονται στις νησιωτικές πολιτικές άλλα νησιά του Αιγαίου, παρόλο που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου Πελάγους, όπως είναι πχ. οι νήσοι Σποράδες, γιατί ανήκουν διοικητικά στο Νομό Μαγνησίας (εκτός της Σκύρου που ανήκει στο νομό Εύβοιας), η νήσος Θάσος, γιατί υπάγεται στο Νομό Καβάλας, η νήσος Σαμοθράκη, γιατί υπάγεται διοικητικά στο Νομό Έβρου κ.ο.κ. Ομοίως, το ίδιο ισχύει και για τα Ιόνια Νησιά, την Κρήτη, καθώς και τις λοιπές νησιωτικές περιοχές της χώρας μας.

Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα του «νησιωτικού χαρακτήρα» αναγνωρίζεται από πλέγμα διατάξεων τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του «νησιωτικού χαρακτήρα» (και κατά συνέπεια πως οι νησιωτικές περιοχές πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης) ήδη μέσα από τα άρθρα 154, παρ.2 και άρθρο 158 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη Δήλωση 30 της Συνθήκης του Άμστερνταμ, κ.α.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πως εξηγείται από τον κ. Υπουργό ο αποκλεισμός των περισσοτέρων νησιωτικών περιοχών, και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μέριμνα ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι νησιωτικές περιοχές της χώρας; Προτίθεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την υπαγωγή όλων των νησιών στις αρμοδιότητες του Υπουργείου;
2. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί, έστω και καθυστερημένα, η ισόρροπη ανάπτυξη, των νησιωτικών περιοχών της χώρας μας συνολικά, ώστε να συμμορφωθεί η Ελλάδα και με τις επιταγές της Ε.Ε., περί νησιωτικότητας;
3. Δεδομένων των αρμοδιοτήτων της μοναδικής Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των επτά Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτή, και οι οποίες αναφέρονται μόνο στα νησιά των πέντε προαναφερόμενων νομών, πως καλύπτονται οι ανάγκες των υπόλοιπων νομών που δεν εντάσσονται στην χωρική αρμοδιότητα της Γ. Γραμματείας και άρα του Υπουργείου, αναφορικά με τις νησιωτικές πολιτικές;
4. Πως θα διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη για όλα τα νησιά της Ελλάδας, όταν για μια ακόμη φορά δρομολογούνται καίριας σημασίας ζητήματα, όπως για παράδειγμα η λειτουργία του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών «Άτλας του Αιγαίου» (ως εργαλείο του Ελ. Νησιωτικού Παρατηρητηρίου), έργα που εξαιρούν ένα μεγάλο αριθμό νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Άντζελα Γκερέκου

Ελπίδα Τσουρή

Κωνσταντίνος Καρτάλης

Μιχάλης Καρχιμάκης

Εμμανουήλ Σκουλάκης

Ιωάννης Σκουλάς

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Μανόλης Στρατάκης

Ιωάννης Διαμαντίδης

Ηλίας Λαμπίρης

Νικόλαος Ζωίδης

Αικατερίνη Περλεπέ- Σηφουνάκη

Μιχάλης Τιμοσίδης

Ροδούλα Ζήση

Γρηγόρης Νιώτης

Γεώργιος Ντόλιος

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μαρία Σκραφνάκη

Βασίλης Οικονόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: